Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahentów EXPOM S.A.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest "EXPOM" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, ul. Sienkiewicza nr 19, kod 13-306, REGON: 870001939, NIP 8770001695, nr KRS: 0000080483, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 610.050,00 zł
 2. Dane osobowe będą przetwarzane
  • w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi
  • w celu rozpoznania reklamacji
  • w celu przesyłania powiadomień e-mail dotyczących umowy
  • w celu kontaktu telefonicznego i sms dotyczących umowy
  • w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
  • w celu badania satysfakcji z oferowanych usług
  • w celu tworzenia ewidencji i rejestrów oraz w celach archiwalnych i dowodowych
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do zawarcia umowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy, podmioty, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne, podwykonawcy, przewoźnicy, kurierzy, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Administrator zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2  celów przetwarzania tj:
  • dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa,
  • dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu ich dezaktualizacji
  • dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi  przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 10. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacji

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest "EXPOM" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kurzętniku, ul. Sienkiewicza nr 19, kod 13-306, REGON: 870001939, NIP 8770001695, nr KRS: 0000080483, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 610.050,00 zł
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) w celu realizacji procesu rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. b RODO) gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,. Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną, dodatkową odrębnie wyrażoną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także
  • w zakresie wizerunku (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO)
  • w zakresie prowadzenia przyszłych rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 3. Jeżeli wyrazi Pan/i którąkolwiek z wskazanych w punkcie 2 lit. a i b zgód przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres expom@expom.pl
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Podanie zgód o których mowa w punkcie 2 lit. a i b powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie stanowiło podstawy do niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia)
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np. organy podatkowe.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 10. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych